Medlemsregler

Betaling

Når du indmelder dig betaler du med Dankort eller Mobile Pay for den resterende måned - og indmelsesgebyr på kr. 150,- (hvis du er nyt medlem er indmeldelse gratis). Efter den første måned trækkes der 199,- automatisk fra dit betalingskort, såfremt du har tilmeldt det. Du kan ikke benytte andre betalingsaftaler end DiBS. Undtaget er dog køb af 10-turs kort, som betales ved køb.

Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter indmeldelsesdatoen. Dette under forudsætning af at du ikke har benyttet træningscenteret.

Opsigelse

Medlemsskabet skal opsiges skriftligt på en opsigelsesblanket. Den kan du hente i fysioterapiens reception eller hentes HER. Alle opsigelser skal bekræftes skriftligt af Fuglebjerg Fysioterapi & Træning og betragtes først gældende herefter. Opsigelsen skal afleveres underskrevet i receptionen eller via mail. Opsigelse pr. telefon betragtes ikke som gyldig opsigelse.

Opsigelsesfrist:

Inden d. 15. i måneden.

Spørg os hvis der er noget, du er i tvivl om!

Rykker

Hvis der ikke er dækning på kontoen og der udsendes rykkerskrivelse til medlemmet angående den udeblivende betaling, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 100,00. Hvis medlemmet ikke indbetaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fuglebjerg Fysioterapi & Træning ret til at kræve betaling for 1 måned yderligere. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes fra forfaldsdato med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende rente, jfr. Renteloven §5.

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen, har Fuglebjerg Fysioterapi & Træning ret til at sende sagen videre til inkasso. Herfor kan Fuglebjerg Fysioterapi & Træning kræve et inkassogebyr på kr. 300,00.

Bero

Det er muligt at sætte et medlemskab i bero. Dette i en periode på maximalt 4 måneder. Der er gratis at sætte i bero. Kom ind og udfyld en blanket. Tidsfristerne er som ved opsigelse.

Nøglekort

Nøglekortet skal registreres i dør-låsesystemet ved indgangen til træningscenteret hver gang et medlem besøger træningscenteret. Nøglekortet må kun anvendes af den registrerede ejer og må ikke videresælges eller på anden måde overdrages til andre. Der må kun lukkes et medlem ind på nøglen, dette skal være kortets ejer. Såfremt nøglekortet bortkommer eller ødelægges, skal dette meddeles til Fuglebjerg Fysioterapi & Træning og nyt skal etableres.
Ved etablering af nyt nøglekort betales gebyr på kr. 50,00. Såfremt der er ændringer i medlemmets navn, adresse, telefonnummer, bank m.v. skal Fuglebjerg Fysioterapi & Træning underrettes skriftligt om dette. 

Prisregulering

Prisstigning meddeles 45 dage i forvejen med undtagelse af dem, der skyldes stigning i momssatsen. 

Ansvar for medlemmets ejendele og ved ulykker

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning påtager sig intet ansvar for tab som skyldes tyveri, indbrud eller for skader på medlemmer eller disses ejendele. Fuglebjerg Fysioterapi & Træning tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke eller andre personers handling eller mangel på samme. Det påhviler alle medlemmer at tage del i og følge de gældende ordensregler samt at udvise almindelig respekt overfor andre medlemmer.

Påklædning

Der skal trænes i træningstøj og der skal bæres indendørssko. 

Helbredstilstand

Ethvert medlem er selv ansvarlig for, at hans/ hendes helbred er egnet til at træne hos Fuglebjerg Fysioterapi & Træning, hvis du er i tvivl - spørg din læge.

Ekskludering og udelukkelse af medlem

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning forbeholder sig ret til uden forklaring, omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grov regelbrud f.eks. udlån af nøglekort til anden person, udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. Fuglebjerg Fysioterapi & Træning tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller brug af ulovlige produkter betragtes dette som groft regelbrud. Ligeledes må der ikke indtages tobak eller alkohol i centret.

Medlemsregistrering

Alle medlemmer registreres i en database. Ved at indgå medlemskab i Fuglebjerg Fysioterapi & Træning accepterer medlemmet denne registrering. Samtidig giver medlemmet også sin tilladelse til at Fuglebjerg Fysioterapi & Træning kan fremsende informationer.  

Praktiske oplysninger

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud, åbningstider og almindelige betingelser. Ændringer kan kun træde i kraft, hvis de meddeles på forhånd. Sådanne ændringer meddeles på hjemmesiden. Der gives i disse tilfælde ikke kompensation.

”Færdselsregler”

  • Mobiltelefonen skal sættes på ”lydløs” eller slukkes
  • Forlad træningsområdet, hvis du skal tale i mobiltelefon
  • Tør sved op med dit medbragte håndklæde
  • Sprit håndtagene af når du er færdig med at træne i en maskine eller med vægte
  • Sørg for at være ude til lukketid, da en del af lyset slukkes umiddelbart efter

 

Børn

Det er ikke muligt, at medtage børn i træningscenteret mens et medlem selv træner (med mindre de er så små at de ligger i lift eller lign.).

Videoovervågning

Vær opmærksom på at der er videoovervågning i træningscenteret.