Medlemsregler

Betaling

Når du indmelder dig betaler du med Dankort eller Mobile Pay for den resterende måned - og indmelsesgebyr på kr. 150,- (hvis du er nyt medlem er indmeldelse gratis). Efter den første måned trækkes der automatisk fra dit betalingskort, når du har tilmeldt det. Du kan ikke benytte andre betalingsaftaler end DiBS. Undtaget er dog køb af 10-turs kort, som betales ved køb.

Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter indmeldelsesdatoen. Dette under forudsætning af at du ikke har benyttet træningscenteret.

Opsigelse

Medlemskabet skal opsiges skriftligt. Den kan du udfylde en opsigelsesblanket i receptionen eller sende en mail. Alle opsigelser skal bekræftes skriftligt af Fuglebjerg Fysioterapi & Træning og betragtes først gældende herefter. Opsigelsen skal afleveres underskrevet i receptionen eller via mail. Opsigelse pr. telefon betragtes ikke som gyldig opsigelse.

Opsigelsesfrist: Inden d. 15. i måneden.

Spørg os hvis der er noget, du er i tvivl om!

Rykker

Betales den løbende ydelse ved automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Din nøglebrik spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Fuglebjerg Fysioterapi & Træning
Såfremt betalingen ikke er modtaget efter 3. rykker og inkassovarsel, indsendes sagen til inkasso.

Bero

Det er muligt at sætte et medlemskab i bero. Dette i en periode på maks. 6 måneder. Der er gratis at sætte i bero. Kom ind og udfyld en blanket eller send en mail. Tidsfristerne er som ved opsigelse.

Nøglebrik

Nøglebrikken skal registreres i dør-låsesystemet ved indgangen til træningscenteret hver gang et medlem besøger træningscenteret. Nøglebrikken må kun anvendes af den registrerede ejer og må ikke videresælges eller på anden måde overdrages til andre. Der må kun lukkes et medlem ind på nøglen, dette skal være brikkens ejer. Såfremt nøglebrikken bortkommer eller ødelægges, skal dette meddeles til Fuglebjerg Fysioterapi & Træning og nyt skal etableres.
Ved etablering af ny nøglebrik betales gebyr på kr. 25,00. Såfremt der er ændringer i medlemmets navn, adresse, telefonnummer, bank m.v. skal Fuglebjerg Fysioterapi & Træning underrettes skriftligt om dette. 

Prisregulering

Prisstigning meddeles 45 dage i forvejen med undtagelse af dem, der skyldes stigning i momssatsen. 

Ansvar for medlemmets ejendele og ved ulykker

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning påtager sig intet ansvar for tab som skyldes tyveri, indbrud eller for skader på medlemmer eller disses ejendele. Fuglebjerg Fysioterapi & Træning tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke eller andre personers handling eller mangel på samme. Det påhviler alle medlemmer at tage del i og følge de gældende ordensregler samt at udvise almindelig respekt overfor andre medlemmer.

Påklædning

Der skal trænes i træningstøj og der skal bæres indendørssko. 

Helbredstilstand

Ethvert medlem er selv ansvarlig for, at hans/ hendes helbred er egnet til at træne hos Fuglebjerg Fysioterapi & Træning, hvis du er i tvivl - spørg din læge.

Ekskludering og udelukkelse af medlem

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller brug af ulovlige produkter betragtes dette som groft regelbrud. Ligeledes må der ikke indtages tobak eller alkohol i centret.

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Fuglebjerg Fysioterapi & Trænings ansatte, kan Fuglebjerg Fysioterapi & Træning uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Længde af karantæneperiode vil her blive vurderet individuelt. Ved overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. udlån af adgangsbrik eller et medlem lukker en anden person ind i træningscenteret (uanset om personen er medlem eller ej) vil der 1. gang blive sendt en skriftlig advarsel og pålagt et bødegebyr på 250,- som opkræves via. automatisk kortbetaling. 2. gang vil der blive pålagt et bødegebyr på 250,- og påfalde en bortvisning fra træningscenteret i min. 3 måneder uden refundering.

Medlemsregistrering

Alle medlemmer registreres i en database. Ved at indgå medlemskab i Fuglebjerg Fysioterapi & Træning accepterer medlemmet denne registrering. Samtidig giver medlemmet også sin tilladelse til at Fuglebjerg Fysioterapi & Træning kan fremsende informationer.  

Praktiske oplysninger

Fuglebjerg Fysioterapi & Træning forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud, åbningstider og almindelige betingelser. Ændringer kan kun træde i kraft, hvis de meddeles på forhånd. Sådanne ændringer meddeles på hjemmesiden. Der gives i disse tilfælde ikke kompensation.

”Færdselsregler”

  • Mobiltelefonen skal sættes på ”lydløs” eller slukkes
  • Forlad træningsområdet, hvis du skal tale i mobiltelefon
  • Tør sved op med dit medbragte håndklæde
  • Sprit håndtagene af når du er færdig med at træne i en maskine eller med vægte
  • Sørg for at være ude til lukketid, da en del af lyset slukkes umiddelbart efter

 

Børn

Det er ikke muligt, at medtage børn i træningscenteret mens et medlem selv træner (med mindre de er så små at de ligger i lift eller lign.).

Videoovervågning

Vær opmærksom på at der er videoovervågning i træningscenteret.


Specifikke betingelser for kontrakter til medlemmer under 18 år
Medlemskab til unge på 17 år:

For at personer på over 17 år kan blive medlem af træningscenteret kræver det, at dennes forældre eller værge udfylder en forældrekontrakt ved oprettelse af medlemskabet. Forældre/værges
kvitterer dermed for modtagelse af nøglebrik, indgåelse af medlemsaftale, aftale om registrering af betalingskort og accepterer medlemsreglerne der kan ses på www.bevaegdig.dk. Ved manglende betaling af kontingent udsendes en rykkerskrivelse og der opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00. Hvis betalingen forsat ikke er modtaget 10 dage efter 3. rykker og inkassovarsel indsendes medlemmet til inkasso. Da medlemmet i dette tilfælde er under 18 år indsendes overstående forælder til inkasso på medlemmets vegne. Disse vilkår accepteres ved underskrift.


Medlemskab til unge under 17 år:
En person under 17 år kan blive medlem af træningscenteret med vores medlemskab ”Unge under 17 år – altid ifølge med en voksen” Dette medlemskab kan oprettes af et eksisterende medlem på 25 år eller derover. Medlemskabet givet adgang til at en person på under 17 år (f.eks. søn/datter) kan træne sammen med det voksne medlem. Den unge må KUN træne sammen med den voksne og får derfor ikke udleveret sin egen nøglebrik. Medlemskabet vil blive oprettet i den voksnes navn, som dermed er
den betalingsansvarlige og underskriftsberettigede. Betaling for medlemskabet sker ved automatisk afregning sammen med kontingentet for det almindelige medlemskab.